fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Valg av representant til Eierstyret og Samarbeidsutvalget

image

Valg av representant til Eierstyret og Samarbeidsutvalget

  • 05-03-2019

På vegne av valgkomiteen ønsker vi forslag til personer som kan tenke seg å sitte i Eierstyret og Samarbeidsutvalget i neste periode. Valgperioden er på 2 år,

og vi trenger 1 til Eierstyret og 1 til Samarbeidsutvalget.

Utdrag fra vedtektene:

" 6. Styret

Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer. Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år.

Styret skal velges av årsmøte.

7. Styrets oppgaver

Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøte vedtak. 

Styret skal sørge for en forsvarlig organisering av virksomheten.

Styret skal holde seg orientert om foretakets økonomiske situasjon og skal se til at det blir ført fullgod kontroll med virksomhetens regnskap og formuesforvaltning.

Styret velger regnskapsfører. Styret har ansvar for at regnskapet sammen med styrets beretning legges frem for årsmøtet.

…………………………….."

Tilbakemelding til valgkomite@gauselbakken.no

innen 20.03.19

Vi håper å høre fra Dere.


Med vennlig hilsen valgkomiteen.