fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Valg av eierstyret

image

Valg av eierstyret

  • 20-02-2020

Eierstyret minner om vedtektene §7 vedrørende styret.

Styrets oppgaver:

"Styret skal lede virksomheten i samsvar med lov, vedtekter og årsmøtets vedtak. Styret kan ta alle avgjørelser som ikke i loven eller vedtektene er lagt til andre organer." 

"Styreleder skal sørge for at styret holder møter så ofte det trengs. Et styremedlem eller daglig leder kan kreve at styret sammenkalles for å ta opp bestemte saker". 

"Styret skal føre protokoll over styresakene i samsvar med samvirkeloven. Protokollen skal underskrives av de styremedlemmene som har vært med på styrebehandlingen". 


På generalforsamlingen 1 april skal det velges 2 styremedlemmer for 2 år, ref vedtektenes §6.

"Foretaket skal ha et styre som skal bestå av en styreleder og minst 2 og høyst 4 andre medlemmer". 

"Funksjonstiden for styreleder og de andre medlemmene er to år. Styreleder, styremedlemmer og varamedlemmer kan gjenvelges"

Styret skal velges av årsmøtet. Årsmøtet velger styreleder ved særskilt valg".

Andelseiere som er interessert bes melde dette til valgkomiteen snarest og senest 2.mars. Benytt mailadressen: valgkomite@gauselbakken.no