fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar

Endring i makspris foreldrebetaling.

image

Endring i makspris foreldrebetaling.

  • 09-11-2020

Regjeringen har i sitt forslag til Statsbudsjettet 2021 foreslått å øke maksprisen i foreldrebetaling

fra dagens 3135,- til 3230,- per måned, fra og med 01.01.2021

Saken skal til endelig behandling i Stortinget, trolig i løpet av desember 2020.

Gauselbakken barnehage følger de til enhver tid gjeldende satser for makspris for foreldrebetaling

satt av Stortinget.

Dette til informasjon.


Med vennlig hilsen

Kirsti R. Gundersen

Daglig leder